Néha a szívnek is jó a víz...

Kútkereső

Legendás lények és izélgetésük

írta: Könyvek Hercege

2017. február 17. - László Dávid

fbawtft.gif

 

Bevezetés

 

Kedves Olvasó!

Eme tanulmány, melybe most szándékozik belemélyedni, a homozoológia témakörét egy speciális aspektusból szándékozza vizsgálni. Abban megegyezhetünk, hogy a homozoologia a mai korunkban még gyerekcipőben evez. Lévén, hogy más irodalom nem is létezik ezen a tanulmányon kívül, kijelenthetjük, hogy a homozoológia jelenleg nem akkreditált tudományág. Hogyan lehetséges mégis, hogy egy ilyen korai szakaszban lévő tudományban máris előfordulhat egy speciális aspektusból történő vizsgálódás? 

Kezdjük talán avval, hogy mi is a homozoológia: 
A homozoológia nem gyökértelen tudományág, a kutatási területét ugyanis, azaz az emberi lényt más tudományágak is vizsgálták és vizsgálják már igen régóta. Főgyökérzete a homozoológiának, melyre igen nagy tisztelettel alapoz, az antropológia, mely maga az embertan. Ezen kívül a szociológia, a pszichológia, a teológia,  a filozófia, a pedagógia, a történelemtudomány, az orvostudomány, etc. mind az emberrel foglalkozik, így mind igen értékes ismeretekkel bővítik a homozoológiát. Ezen tudományágak lefedik az ember kulturális, szellemi, történelmi, fizikai fejlődését, vizsgálják annak fiziológiáját, lelki jelenségeit, alapjait és alakíthatóságát, egyéni és társas szinten. Mit adhat hát hozzá a homozoológia az emberről szóló ismereteinkhez, amikor azt teljes egészében, minden szempontból górcső alatt tartja a tudomány? Valóban eléggé körbe van járva az ember egy apróságtól eltekintve, ami ugyan minduntalan jelen van az életünkben, és talán épp természetességénél, magától értetődésénél fogva elkerüli tudományos vizsgálódásunk mikroszkópját.
Ez nem más, mint az emberek egyfajta különleges képessége, a zoonmimesis. Nem csak kezdő, még tapasztalt homozoológusok számára is igen nehéz meghatározni a zoonmimesis fogalmát, kereteit, de talán pár példával közelebb vihetem az olvasót a megértéséhez: Mind találkoztunk a jelenséggel, amikor békésen sétálunk az utcán, és valami ökör áthajt előttünk az úttesten. Vagy böngészünk a világhálón, olvasgatjuk a kedvenc fórumainkat, és azt látjuk, hogy egy barom trollkodik a kommenteknél. Szamarak ülnek az iskolapadban, birkák próbálják ránk tukmálni az agymenéseiket, majmok énekelnek és táncolnak a tévében, esténként részeg disznók zaklatják, pipinek szólítják a hölgyismerőseinket, és sorolhatnám még. Ezen példák szereplői mind emberek, akik a levegővételhez hasonlóan hétköznapi képességüket, a zoonmimesist gyakorolják. (Hogy a zoonmimesis kizárólag szándékos, vagy reflextevékenység volna, arról nincs egységes állásfoglalás a homozoológiában. - a szerk.)

(def.:) A homozoológia az emberállatok típusainak rendszerezésével foglalkozó tudomány. (def. vége) Vagyis a zoonmimesis tipológiája. Eme széles palettájú, interdiszciplináris tudományág egy kis szegmensének fogunk jelen tanulmány kereteiben figyelmet szentelni, ezt értettem azalatt, hogy speciális aspektusból fogjuk vizsgálni a homozoológia témakörét.

1

 

Első fejezet

Kezdjük is a legelején:
Első vizsgálandó területünk az emberállat birodalmában, a szolgaállatok törzsében, a kondicionáltak nemzetségében, a vallásos birkák klánján belül a patológiás keresztények családja és annak fajtái lesznek. Ezt követően pedig az egoállatok törzsében, a szellemi vadak nemzettségében, az önfejű kecskék klánján belül a patológiás ateisták családja és fajtái lesznek a vizsgálódás tárgya.

Mit értünk patológiás keresztény alatt?

Azokat az embereket nevezzük így, akiknek a keresztény életformája önmagára és a környezetére is negatív hatással lehet. (Fontos hangsúlyoznunk a lehet szót, ugyanis az egyedek egymáshoz képest túlságosan eltérő hatással vannak az egyértelműen negatív kijelentéshez.) Ennek a családnak a tagjait többnyire elfogultság, egyoldalúság, gyakran szürreális határok felállítása, és az azokon túl levő dolgokkal szemben kirekesztő és ellenséges viselkedés jellemzi. Az egyes fajok egymástól külön élnek, nincs közöttük lényeges interakció, nem állnak semmilyen hatalmi berendezkedésben. A köznyelv vallásos kockáknak is nevezi őket. A patológiás keresztények környezettel szembeni tűrőképessége viszonylag széles spektrumot ölel fel, szaporodásuk pedig bizonyos gyakori lélektani problémákkal összefüggésbe hozhatóak, ezáltal igen hamar elterjedtek az egész világon. Sajnálatos módon inkompatibilisek majdnem minden biocönózissal, így bizonyos fokig terhére vannak minden biotópnak, ahol elterjednek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy életterüket mesterségesen szabályoznunk kellene, a tényleges hatásuk ugyanis elenyészően kicsi a bioszférára nézve, néhány mikroanomáliát leszámítva nem befolyásolják az ökoszisztémát.

2 


Az általam eddig feltérképezett fajták a patológiás keresztények családjából:

Bigottó
trump.png
A p.k. család legnépszerűbb fajtája, hihetetlen álcázóképességük miatt azonban nehéz meghatározni, hogy mekkora a létszámuk jelenleg.
A Bigottó jellemzője, hogy vallásosságát csupán külső szokások gyakorlásában éli meg, anélkül, hogy mély belső lelki és erkölcsi elköteleződést tenne a vallása mellett, ugyanakkor előszeretettel bírálja a nem fajtájába tartozó keresztények és nem-keresztények életvitelét.
Ismertségük annak köszönhető, hogy hiteltelen vallásos magatartásukat a közvélekedés az egész keresztény közegre kivetíti. Álcázóképességük miatt, mellyel gond nélkül képesek bármilyen keresztény felekezetbe, vagy gondolatkörbe beilleszkedni, nagyon nehéz beazonosítani őket. 
Bővebb élettani ismereteket a Csokoládé c. 2001-es filmből szerezhetsz róluk. 
Emlékeztetők, amikről megjegyzed sajátosságaikat: "Minden bűn elnyeri méltó büntetését."; "Isten tudja, mennyi mindent tettem már értetek."

 

K.D.
sam.jpg

A p.k. család jelenleg legtöbbet szereplő fajtája.
Jellemzője, hogy a társadalom többszempontú hierarchikus felépítettségét és az általuk hagyománynak nevezett történelmi, kulturális értékekhez ragaszkodást a hitükből vezetik le, amit alárendelnek annak a politikai eszmének, ami szerintük evvel szinkronban működik. Szerintük a keresztény hit lényege az imént felsorolt dolgok teljes odaadással élése és szolgálata. Gondolkodásbeli felépítettségükben ők állnak a legközelebb a Bigottókhoz. 
Bővebb élettani ismeretek a médiából szerezhetőek róluk.
Emlékeztetők, amikről megjegyzed sajátosságaikat: Nemi princípiumok hangoztatása, ellenségkeresés, "Aki nincs velünk, az ellenünk van.", "Hagyományos magyar-keresztény értékrend." , "A háttérhatalom gyökértelen liberális erkölcsrelativizmusának mételyező hatásától védenünk kell az értékeinket."

 3

 

Pászkál
god-slot-machine.jpg
A Pászkálok a p.k. családjának egy kisebb populációval rendelkező faja. Nevüket a francia filozófus, Blaise Pascal után kapták. 
Jellemzőjük, hogy a kereszténység elfogadását, mindenki számára életvitellé tételét Pascal teológiai érvével szándékozzák érvényre juttatni.
A francia filozófus a következő eszmefuttatással próbálta saját korában, ahol felvirágzóban volt a szerencsejáték, bemutatni a hit értelmét: Képzeljük el a hitet olyannak, mint egy fogadást. Ez esetben négy verzió állhat fenn. Az elsőben én arra teszek, hogy nincs Isten, és valóban nincs is. Ekkor  leéltem egy átlagos, tőlem függően boldog életet, majd elszenderedek a semmibe. Nyertem. A második lehetőségben arra teszek, hogy van Isten, de valójában nincs. Ekkor én ugyanúgy leéltem egy átlagos, tőlem függően boldog életet, majd elszenderedek a semmibe. Megint nyertem. A harmadik lehetőség, hogy arra teszek, hogy van Isten, és valóban van. Minden ugyanúgy, mint az előző esetekben, utána viszont az örökkévalóság vár rám. Hatalmasat nyertem. A negyedik lehetőség, hogy arra teszek, nincs Isten, pedig mégis van. Ismét leéltem egy átlagos, tőlem függően boldog életet, de az ahhoz képest felfoghatatlanul jó és végtelen örökkévalóságot elvesztettem. Hatalmasat vesztettem. A konklúzió tehát a következő: Mindent egybevetve, ha Isten léte mellett teszem le a voksom, többet nyerek, mintha Isten léte ellen. 
A Pászkálok érve a kereszténység mellett az, hogy többet nyernek vele, mintha elutasítanák. Logikusan nézve ebben semmi kivetnivaló nincs, valójában azonban a kereszténység választása nem őszinte, hiszen haszonalapú a döntés. A Pászkál azért vallásos, amiért olcsóbb telefonszolgáltatót, vagy kedvezőbb kamatokkal rendelkező hitelt is választ.
Bővebb élettani ismereteket a God's Not Dead c. filmből szerezhetsz róluk.
Emlékeztetők, amikről megjegyezheted sajátosságukat:  "Aki mer (hinni) az nyer!"

 

Funde 
dementor3.jpg
A p.k. családjában a legártalmasabb, ragadozó életmódot folytató faj.
A Funde jellemzője, hogy semmilyen más módját nem hajlandó elfogadni az övétől eltérő keresztényképnek. Számára a Biblia Istennel egylényegű, a negyedik személy, ami jelen volt a teremtéskor, vagy minimum maga Isten diktálta le. Ezt gyakran arra alapozza, hogy a Biblia Igének hívja Jézust is, és az írást is, így a Funde implicit egyenlőséget lát köztük. A Biblia helyes értelmezésének pedig egyedül ő van a birtokában, ahogy a történelmi keresztény hagyomány is szerinte az ő nézőpontját támasztja alá. A Funde ragadozó, táplálékát abból nyeri, ha a környezetében lévők szenvednek a bűnösségük miatt, és rettegnek a megtorlástól, ezért folyamatosan igyekszik erre emlékeztetni mindenkit.
Bővebb élettani ismereteket veszélyességük miatt csak saját fórumaikon, természetes környezetükben saját felelősségre szerezhetsz róluk.
Emlékeztetők, amikről megjegyezheted sajátosságukat: "A Biblia Istentől ihletett Igéje..." ; "Az írások egyértelmű kijelentése" ; megszentelődött élet ; hagyomány ; 

 4

 

Furkász
columbo_peter_falk_deces_mort.png
A Furkász a p.k. családjának legártalmatlanabb, mégis legidegesítőbb fajtája.
Jellemzője az általános bizonytalanság a kereszténység gondolatait illetően, így a Fundék természetes ellenségei. Folyamatosan megkérdőjelezi az elfogadott tanításokat, számára semmi sem magától értetődő, szőrszálhasogatóan igyekszik a mélyére ásni minden dolognak. Az állandó kereső életmód jellemzi. Evvel a szokásával a nem-keresztényeket is az őrületbe tudja kergetni, mégis önmagában a legnyitottabb mindenre, amivel találkozik. 
Bővebb élettani ismereteket a nem-kanonizált keresztény témájú könyvekből, filmekből, a Kútkeresőhöz hasonló alternatív blogokból, vallástudományból, vallástörténetből és filozófiából nyerhetsz.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságukat:  "Csak még egy kérdést!" ; "Biztos, hogy így van?" 

 

 5

 

Lapraszer
ikeabiblia.jpg

A p.k. családjában a Fundihoz felépítésében legközelebb álló, csupán védekezésből harcos faj.
A Lapraszer jellemzője, hogy számára a Biblia olyan, mint egy IKEA bútor-összeszerelési útmutató, ami egyértelműen meghatározza, hogy milyen életet kell élnie, miben kell hinnie, és hogyan kell hozzáállnia a legapróbb életbeli dolgokhoz is. Mindent benne szó szerint kell értelmezni, így a világ sem több 6-10.000 évnél, amit direkt 14 milliárd évesnek teremtett Isten, hogy próbára tegye a hitünket. Mindezt saját élete megkönnyítésére teszi, amivel az elképzeléseit a világról általános érvényűvé teheti. A Furkászok szöges ellentétei. Alapvetően nem agresszív természetűek, csupán a Furkászok, és a nem-keresztények jelenlétében válnak azzá. 
Bővebb élettani ismereteket kiszámítható, ámde kockázatos viselkedésük miatt csak saját fórumaikon, természetes környezetükben kaphatsz róluk.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságukat: "Hiszel az egyigazságban?" ; "Csak a Biblia van, a többi értékhazugság." ; "A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy ... -bármi amit ő gondol-."

 

Nicsei
unknown7.png
A p.k. családjának legrejtélyesebb faja. 
Nevüket Friedrich Nietzsché-ről kapták, ugyanis ő volt az, aki felfedezte létezésüket, és írt róluk Bálványok alkonya c. könyvében. Akkor még Nietzsche úgy gondolta, hogy az összes keresztényre igaz, amit talált, de ma már tudjuk, hogy ez tévedés. A mai álláspont a homozoológiában az, hogy a Nicsei sokkal inkább egy magas szintű ösztönös álcázóképességgel rendelkező parazitafaj lehetséges, ami gyenge és sérült lelkialkatokban jelenik meg. Ezt alátámasztja az, hogy bárhol képes felütni a fejét, és nem mutat sokáig semmilyen eltérést más keresztényektől, csak akkor vehető észre, ha lelki világának tudattalan folyamataiban szélsőséges reakciókhoz vezetnek.
Jellemzője, hogy nem abból merít nyugalmat és bizalmat az életét illetően, hogy hisz egy istenségben, hanem azért hisz egy istenségben, hogy legyen miből nyugalmat és bizalmat merítenie, evvel magát becsapva, mégis életben maradásra buzdítva. 
Bővebb élettani ismereteket eddig nem sikerült szerezni róluk.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságukat nem állnak a rendelkezésre.

 6

 

Gej
unicorn.jpg
A p.k. családjának manapság egyre inkább elszaporodóban lévő faja.
A Gej nem kifejezetten veszélyes faj, mégsem árt óvakodni tőle. Igen vonzó, édeskés illata van, amivel könnyen rabul ejthet bárkit. Miután ez megtörtént, az illetőt rövid úton képes asszimilálni a sajátjai közé. Boldogsága könnyen katarzis élményt nyújthat főleg lelkileg sérült emberek számára.
Jellemzője, hogy állandóan egy szerető istenségről beszél, aki úgy fogad el, ahogy vagy. Ösztönszerűleg ignorálja az ember árnyoldalait, gyengeségeit, szenvedéseit.  Már-már sikerfilozófusokat, motivációs trénereket megszégyenítő optimizmussal kezeli az embert. Ez az állandó pozitív impulzus idővel felszínessé teheti a lelkivilágát az embereknek, és megszokhatnak egy mennyiséget belőle, ami után, hogy újból átéljék a katarzist, növelniük kell a boldogság dózist, így egyfajta drogfogyasztáshoz hasonló, élményalapú vallásosságot alakítva ki magukban. 
Bővebb élettani ismereteket saját felelősségre szerezhetsz a róluk szóló fórumokon, vagy személyesen.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságukat: "Isten szeret téged!" ; "Csak legyél boldog, és nyitott!"

7

 

Második fejezet 

Ezek után lássuk a patológiás ateisták családjának fajait:

Mit értünk patológiás ateista alatt?

Azokat az embereket nevezzük így, akik a szellemi tevékenységüket arra teszik fel, hogy hadviselést folytassanak a vallásos emberekkel szemben, akiknek az életmódját, nézeteit károsnak ítélik. Elképzelésük, hogy a világ attól rossz, hogy létezik vallás, és a "szellem szabadsága" érdekében diktatórikusan, inkvizítori magaslatokból üldözik a vallást. Ezen tulajdonságból kiindulva rokonságot feltételezhetünk a patológiás ateisták családjának legtöbb faja, és a  Fundék faja között. (Egyes paleo-homozoológusok szerint a Fundék és a patológiás ateisták családjának legtöbb faja közös őstől származik. -a szerk.) Ennek a családnak a tagjait a vallással szembeni elfogultság, egyoldalú látásmód, kirekesztő és ellenséges viselkedés jellemzi. A környezettel szembeni tűrőképességük széles spektrumot ölel fel. Alapvetően kompatibilisek a legtöbb biocönózissal, szellemi megrögzöttségük viszont bizonyos fokig terhére van a biotópnak. A tényleges hatásuk egyre nagyobb a bioszférára nézve, a patológiás keresztények elterjedése hozzásegíti őket a saját narratívájuk népszerűsítéséhez a szellemi ökoszisztémában. 
A patológiás-ateisták családja felépítésében eltér a patológiás-keresztényekétől: A családon belül a fajok között szigorú tekintélyalapú, ámde többfelé ágazódó hierarchia működik. Ezt ellensúlyozza, hogy az egyes szintek között lehetőség van átjárásra a pokemon-evolúcióhoz hasonló felfejlődéssel. A többfelé ágazódás azt jelenti, hogy nem egyetlen lánc van, hanem több, és a hierarchikus láncok között is lehetséges az átjárás.

Az általam eddig feltérképezett fajták, és hierarchiájuk a patológiás-ateisták családjában:

(megj.: az α ranglétra a ragadozó fajokat, míg a β ranglétra az ártalmatlanokat tartalmazza.)

 ábra a hierarchiáról:
parang_1.png


 

 

 

 

 

 

 

8

 

Tudor
shirkhan.jpg
A p.a. család "α" ranglétrájának legmagasabb (4) fokán trónoló ragadozó faja. 
A Tudor számára a tudomány egyfajta vallás szerepét tölti be. Egy fejlődőfélben lévő Isten, ami szép lassan feldolgoz mindent a világból, és megszünteti a vallásos emberek hamis istenét. Az ő értelmezése szerint a tudomány eddigi felfedezései arra bizonyítékok, hogy nincs természetfeletti hatalom, még ha a tudomány maga ezt nem állítja. Nagy szakértője a tudományos vizsgálódásoknak, melyeket a saját narratíváján keresztül terjeszt a világban, egyfajta térítő tudattal. Mindezt a Tudor nem hajlandó beismerni, ő ezt felvilágosodásnak, szabadságnak nevezi. Kedvenc tápláléka a vallásos birkák, akiket könnyen kivégez a társadalom szemében elméleteivel, az egészséges vallásos emberek azonban nem esnek prédául számára. 
Bővebb élettani ismereteket Richard Dawkins könyveiből szerezhetsz róluk.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságaikat: "Valószínűleg nincs Isten."

Gyülcsi
angry_atheist.jpg
A Gyülcsik a p.a. család  "α" ranglétrájának második (3) fokát foglalják el.
Közvetlen alárendeltjeik a Tudoroknak, ők a szónokai a Tudorok eszméinek. Egyfajta misszionáriusok. A Gyülcsik sziklahatározottságúak és hűségesek a Tudorokhoz, számukra a Tudorok minden szava bibliai idézet. Erős érzelmi túlfűtöttségükből fakadóan szenvedélyesen üldözik a vallásos életvitelű embereket, közösségeket. Haragjuk sokszor szürreális méreteket ölt. Mindent zsigerből elítélnek, aminek köze van a hagyományos értelemben vett vallásossághoz. Csak a Tudoroknak adnak hitelt, meggyőződésük, hogy ők a vallásmentes, szép új világ messiásai. Fontos megjegyezni, hogy a Gyülcsik nehezebben fejlődnek Tudorrá, mint a Kekecek, ugyanis biológiailag a Gyülcsik vehemenciájának mutálódnia kell gőggé, ami egy igen hosszú élettani folyamat.
Bővebb élettani ismereteket az "all gods are dying" youtube csatornáról szerezhetsz róluk.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságaikat: "A vallásosak hülyék." "Ezt és ezt hiszik, én tudom, és ez hülyeség."

 9

 

Asinus
alfa_1.png
A p.a. család  "α" ranglétrájának harmadik (2) fokát foglalják el.
Jártasak a Gyülcsik által hangoztatott Tudor eszmékben, és ez alapján alakították ki nézeteiket a vallásról. Afféle szellemi remeték, akik meg vannak győződve arról, hogy birtokába kerültek a Tudorok által az igazságnak. Meggyőződésük, amihez vakon ragaszkodnak, hogy egészséges vallásos ember nincs, és ezért eltekintve a kritizálástól semmilyen beszélgetést nem hajlandóak folytatni semmilyen spirituális nézetű emberrel. Alapvető ellenségeskedés és idegenkedés mutatkozik rajtuk, amikor egy vallásos ember közelében vannak. Ők a Tudorok által felállított vallás követői, akik részismeretekből dolgozva utasítanak el mindent, ami a vallásukon kívülről jön. Amennyiben elég behatás éri őket a p.k. egyes ragadozó fajaitól, vagy a Gyülcsiktől, átvehetik vehemenciájukat, és felfejlődhetnek.

 

Atheos
atherol.png
A p.a. család "β" ranglétrájának legfelső (3) fokán lévő faja.
Jellemzője, hogy rendkívül jártas a filozófiában. A vallásokat is egy-egy eszmerendszernek tartja, amit addig megtűr, ameddig a képviselője nem káros a környezetére nézve. Meggyőződése, hogy átlátja a vallások rendszerét, és emiatt képes megítélni azok működését, hatásmechanizmusait. Világnézetét nem a Tudorok eszméiből, hanem ateista filozófusokéból meríti. A p.a. család társadalomhoz leginkább alkalmazkodóképes fajtája. Önmagát gátló legnagyobb hátránya, hogy nem képes túllátni saját rendszerén, és így mindent azon belül értelmez. 
Bővebb élettani ismereteket a Zeitgeist videó első harmadából szerezhetsz róluk.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságaikat: "Minden vallásban megjelennek ugyanazok a képek, ebből az következik, hogy mindegyik humbug."

10

 

Kekec
beta_1.jpg
A Kekec a p.a. család "β" ranglétrájának második (2) fokán lévő faja, amely felfejlődési szempontból össze van kötve a Tudorral is. A Kekec felépítésében rengeteg hasonlóságot mutat a p.k. család Furkász fajával. Avval a különbséggel, hogy amíg a Furkász azért kötekedik, hogy tisztábban lássa a dolgokat, és önreflexiót csikarjon ki a beszédpartnereiből, a Kekec avval a meggyőződéssel száll vitába, hogy a mélyére áshat a vallásos témáknak, és leleplezheti azok hamisságát, gyenge pontjait. Az "α" ranglétra képviselőivel szemben azonban egyenlő félként kezeli a vallásos embereket. Nem ragadozó, csupán a saját szórakoztatására játszik a vallásos emberekkel. Evolúciós szempontból különböző p.k. faji behatásokra felfejlődhet Atheossá vagy Tudorrá.
Bővebb ismereteket a különböző ateista fórumokon szerezhetsz róluk.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságaikat: "Aha, akkor te azt mondod, hogy..(ide betéve a vitapartnere átértelmezett mondatát), akkor ...(többnyire érvelési hibák)."
 

 

Süva
basic_1.png
A Süvák a p.a. család  "α" és "β" ranglétrájának legalsó, összekötő (1) fokát foglalják el.
A Süva egyfajta bábállapot, egy sztázis, ami többnyire valamilyen külső hatásra evolválódik Kekeccé vagy Asinussá. Ameddig ez nem következik be, addig csak ülnek otthon, és röhögnek a különböző atesita mémeken, amik torz tükre meggyőzi őket, hogy a vallásos emberek rosszak. A bennük levő vallásmentességből fakadó felsőbbrendűségérzet és a tudományra hivatkozó hamis bizonyosságtudat magva bontakozik ki a későbbiekben, és lesz gyökere a p.a. család minden fajának. Ehhez az szükséges, hogy olyan ingerek érjék őket, főleg a p.k. család veszélyes tagjaitól, amik összeegyeztethetőek az ateista mémekből szerzett ismereteikkel.
Bővebb ismereteket azért nehéz szerezni róluk, mert sztázis-állapotuk nem teszi még lehetővé a megismerésüket.
Emlékeztetők, amikről könnyen megjegyezheted sajátosságaikat: *Bármilyen hivatkozás a keresztényeket fikázó oldalakról.*

 11

 

Harmadik fejezet

 

A tanulmány keretein belül ismertetett fajok jellemzőit összehasonlítva levont következtetések és egyéb érdekességek:

  • A két patológiás család, bár eltérő törzsbe lettek besorolva a tipológiai táblázatban, rengeteg hasonlóságot mutatnak egymással.

  • A paleohomozoológiai kutatások arra a feltételezésre engednek következtetni, hogy a p.k. család hamarabb fejlődött ki, a p.a. család pedig egyfajta természeti reakció volt az ökoszisztéma fenntartására.

  • A paleohomozoológiai kutatások továbbá arra engednek következtetni abból, hogy a p.a. család "α" ranglétrájának fajai nagyon sok viselkedésbeli hasonlóságot mutatnak a p.k. család ragadozó fajaival, hogy ez azonos genetikai minta miatt lehetséges. Egyes hipotézisek odáig mennek, hogy a p.k. család genetikájában az egyes fajok ragadozójellegét előidéző rész mutálódott, és épült be, vagy serkentette evolúcióra a p.a. családot.

  • További bizonyíték, hogy a két család evolúciójában megjelentek más párhuzamok is, ilyen a Furkász és a Kekec.

  • A ragadozó fajok önmagukban, és kölcsönhatásaikat is figyelembe véve a jelenlétük leginkább a normális, azaz nem patológiás emberrokonaikra nézve veszélyesek a biocönózisban, olyan szempontból, hogy a társadalom az alapján ítéli meg őket, amit a lényekből lát, ugyanis nem patológiás emberrokonaikkal ellentétben a lények igen figyelemkeltően viselkednek. 

  • Léteznek kísérletek a fajok háziasítására, ugyanis az előbb említett nehézségtől eltekintve érdekes módon az emberekre gyakorolt hatásaik más szempontból még további két csoportba sorolhatóak: Megfigyelhető főleg emberrokonaiknál, de más embereknél is, hogy sokkal inkább képesek a józan és megfontolt gondolkodásra a lényekkel való tartós kapcsolat után, sőt, arról is van feljegyzés, habár nagyon ritka esetről beszélünk, amikor a lények úgymond normalizálódnak. Viszont vannak olyan esetek is, amikor emberek elkezdenek zoonmimesissel átalakulni a tartós kapcsolatban lévő fajjal. Remélhetőleg valahogyan sikerül elérni, hogy csupán az első hatást váltsák ki a lények az emberekből, ilyen formában pedig igen hasznosak volnának a társadalom számára.

  • Létezik egy vitatott elmélet, mely szerint a Nicsei nem a p.a. család egyik faja, hanem az úgynevezett patololgicum originalis, azaz a patológiás családok eredeti, közös őse. Ez az elmélet a Nicsei feltérképezhetetlenségéből fakadóan se nem igazolható, se nem cáfolható.

12


Kiadta:
kutkereso.blog.hu
Budapest
2017. február 17.

A bejegyzés trackback címe:

https://kutkereso.blog.hu/api/trackback/id/tr1312108453

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.